Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Pozor daň z nemovitostí se blíží!


Neopomeňte, že pokud jste již šťastný vlastník nemovitosti vztahuje se na Vás daňová povinnost. Připravili jsme pro Vás několik rad a typů jak na to.


Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně - daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Daň ze staveb

Kdo daň platí?

Poplatníkem daně ze staveb je většinou vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby. Spoluvlastníci stavby platí daň společně a nerozdílně.
Z čeho se daň platí?

Dani ze staveb podléhají všechny stavby na území České republiky:

* na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se), nebo jsou podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
* pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo byly užívány před vydáním kolaudačního souhlasu,
* které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo podléhají oznámení stavebnímu úřadu a jsou užívány,
* dále byty a nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, včetně podílu na společných částech stavby.

Z čeho se daň neplatí?

Poplatníci nemusí platit daň ze staveb, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo jsou od daně osvobozeny.

Základ daně - z čeho se daň vyměřuje?

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 vynásobená koeficientem 1,20.

Sazba daně

Základní sazby daně jsou diferencovány podle účelu využití stavby. Mohou se dále upravovat podle počtu nadzemních podlaží. Základní sazba (upravená o případná nadzemní podlaží) se navíc upravuje korekčním koeficientem podle velikosti (počtu obyvatel) obce, kde se stavba nachází.

Daňové přiznání (ke stáhnutí zde)

Při vyplňování daňového přiznání je rozhodný vždy stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.


Daň z pozemku 

Kdo daň platí?

Daň z pozemků platí většinou vlastník pozemku. Ve výjimečných případech je poplatníkem daně nájemce pozemku nebo uživatel pozemku (např. u pozemků, jejichž majitel není znám). Vlastní-li (užívá-li) pozemek více osob, jsou tyto osoby povinny platit daň společně a nerozdílně.

Z čeho se daň platí?

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

Z čeho se daň neplatí?

Poplatníci nemusí platit daň z pozemků, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo jsou od daně osvobozeny.

Základ daně - Z čeho se daň vyměřuje?

Základ daně je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 (k 1. lednu zdaňovacího období) průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou v příslušné vyhlášce. Tuto cenu si občan může zjistit v obci (na obecním úřadě), pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně.

U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, ale může jím být také součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně

Pro různé typy pozemků se uplatňuje různá daňová sazba. Základní sazba u stavebních pozemků se navíc upravuje korekčním koeficientem podle velikosti obce, kde se stavební pozemek nachází.

Daňové přiznání

Při vyplňování daňového přiznání je rozhodný vždy stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období a ke změnám během roku se nepřihlíží.

Placení daně z nemovitostí

Pokud roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.

Pokud celková daň z nemovitostí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se